Broedgelegenheid

De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel alle nog resterende broedplaatsen veilig te stellen en op nog geschikte plaatsen nieuwe (opnieuw) broedgelegenheid te scheppen door het plaatsen van speciale nestkasten.

Voedselaanbod

De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel het voedselaanbod in de onmiddellijke omgeving van bestaande broedplaatsen te verhogen.

Optimalisatie

De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel de Kerkuil als broedvogel te behouden door een algemene landschapsbescherming waarbij de Kerkuil een indicator vormt voor de kwaliteit van de biotoop waarin hij leeft.

Educatie

De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel de nodige informatie te verstrekken om de doelstellingen te kunnen realiseren.

Coördinatie

De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel de algemene coördinatie te verzorgen van alle initiatieven die worden genomen met het oog op de bescherming van de Kerkuil, los van welke instanties of organisaties deze ook opstarten of uitvoeren. De werkgroep baseert zich op meer dan 40 jaar werkervaring en past het geheel in, in het Europese Kerkuilmonitorings- en beschermingsproject!